10.000 yên

万券 (MANKEN) [Danh từ]

Ý nghĩa:
– Là một tờ tiền giấy 10.000 yên.
– Vì nó là loại tiền có mệnh giá lớn nhất trong tất cả các mệnh giá tiền được phát hành tại Nhật Bản. Do đó nó còn có nghĩa là “nhiều”

例) お礼は万券でいいよ!
Ví dụ: Lời cảm ơn bằng tờ tiền 10.000 yên là tốt nhất đấy.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: